REGULAMIN PROMOCJI „Prezent za pieczątki”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Prezent za pieczątki” jest Tomasz Plaza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU AKITA Plaza Tomasz, ul. Okólna 39a, 62-510 Konin (zwany dalej: Przedsiębiorca).
2. Zasięg Promocji ogranicza się do punktów prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę pod szyldem „Wszystko dla psa i kota”, tj. ul. Okólna 39a, Konin; ul. Hiacyntowa 1/3s, Konin; ul. Paderewskiego 2, Konin; ul. Nowa 23, Turek.
3. Czas trwania Promocji jest nieokreślony, do czasu jej odwołania przez Przedsiębiorcę.
4. Promocja trwa od dnia 01.02.2017r. do czasu jej zakończenia przez Przedsiębiorcę.

Warunki i zasady udziału w promocji
1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu asortymentu sklepów „Wszystko dla psa i kota” prowadzonych przez Przedsiębiorcę ma możliwość do odebrania prezentu, po uzyskaniu odpowiedniej liczby pieczątek na Karcie lojalnościowej, za kwotę odpowiednio 10 zł, 20 zł albo 35 zł.
2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania Prezentu za kwotę 10 zł, 20 zł albo 35 zł w zależności od liczby pieczątek uzyskanych na Karcie lojalnościowej, zgodnie z poniższym wykazem:
a. 10 zł – uzyskanie 8 pieczątek na Karcie lojalnościowej (poziom 1),
b. 20 zł – uzyskanie łącznie 12 pieczątek na Karcie lojalnościowej (poziom 2),
c. 35 zł – uzyskanie łącznie 20 pieczątek na Karcie lojalnościowej (poziom 3).
3. W celu wzięcia udziału w Promocji klient otrzyma Kartę lojalnościową, której termin ważności wynosi rok od dnia przystawienia na Karcie lojalnościowej pierwszej pieczątki.
4. Na Karcie lojalnościowej przystawiane będą przez pracownika sklepu pieczątki, w proporcji 1 pieczątka za każde wydane przez Klienta 25 zł.
5. W celu otrzymania pieczątek za zakup Klient zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi sklepu Karty lojalnościowej w momencie dokonywania zapłaty za zakupione produkty.
6. Klient upoważniony jest do odbioru Prezentu za odpowiednią kwotę w zależności od ilości uzyskanych pieczątek, w ten sposób, iż po uzyskaniu 8 pieczątek na Karcie lojalnościowej Klient może odebrać Prezent za kwotę 10 zł (poziom 1) albo zdecydować o dalszym zbieraniu pieczątek; po uzyskaniu łącznie 12 pieczątek na Karcie lojalnościowej Klient może odebrać Prezent za kwotę 20 zł (poziom 2) albo zdecydować o dalszym zbieraniu pieczątek; po uzyskaniu łącznie 20 pieczątek na Karcie lojalnościowej Klient jest uprawniony do odebrania Prezentu za kwotę 35 zł (poziom 3).
7. Przez Prezent rozumie się produkt znajdujący się na dzień jego odebrania w asortymencie sklepu „Wszystko dla psa i kota” prowadzonego przez Przedsiębiorcę, w miejscu skorzystania z Promocji (tj. w lokalu prowadzonym przez Przedsiębiorcę, w którym Klient uzyska liczbę pieczątek upoważniających go do odebrania Prezentu).
8. W przypadku jeżeli wartość Prezentu przekracza kwotę odpowiadającą ilości pieczątek zebranych przez Klienta na Karcie lojalnościowej, Klient zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty.
9. Prezent nie podlega zwrotowi ani wymianie, z wyjątkiem skorzystania przez Klienta z uprawnień gwarancyjnych oraz wynikających z niezgodności towaru z umową.
10. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.akita.konin.pl/sklep/, a także do wglądu w każdym miejscu prowadzenia działalności przez Przedsiębiorcę.
11. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe
1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.akita.konin.pl/sklep/ oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonach.